Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

bạn nào pro hướng dẫn giúp mình tạo user mysql bằng lệnh mysql
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

#Tạo user

mysql>

CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'admin';

# Gán quyền

mysql>

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'admin'@'%';

#gan toàn quyền

UPDATE mysql.user SET Grant_priv = 'Y', Super_priv = 'Y' WHERE User = 'admin';

# reload

 flush privileges;

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...