Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hướng mount o cdrom trong centos?
trong INTERNET bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

#xem o dia cua he thong
lsblk

sr0                            11:0    1  4.2G  0 rom  /mnt/iso
sda                             8:0    0  100G  0 disk
ââsda1                          8:1    0  500M  0 part /boot
ââsda2                          8:2    0 99.5G  0 part
  ââvg_dbmysql-lv_root (dm-0) 253:0    0   50G  0 lvm  /
  ââvg_dbmysql-lv_swap (dm-1) 253:1    0  7.8G  0 lvm  [SWAP]
  ââvg_dbmysql-lv_home (dm-2) 253:2    0 41.7G  0 lvm  /home


# tạo thư mục chứa mount
mkdir -p /mnt/dvdrom

#mount
mount -t iso9660 -o ro /dev/sr0 /mnt/dvdrom

 

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

#yum rpm từ DVD ROM

vi /etc/yum.repos.d/centos-cd.repo
[centos-cd]
name=centos RPM Repo CD
baseurl=file:///mnt/iso/
gpgcheck=0
enabled=1

yum --disablerepo=\* --enablerepo=centos-cd install mysql

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...