Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

tại virtualhost trong httpd.conf như thế nào?
trong website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

hi ban,

ban mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

thêm

<VirtualHost *:80>
    ServerName binhanviet.com
    ServerAlias www.binhanviet.com
    DocumentRoot /home/binhanviet.com/public_html
    ServerAdmin webmaster@binhanviet.com
    UseCanonicalName Off
    CustomLog /var/log/httpd/binhanviet.com-access.log combined
    ErrorLog /var/log/httpd/binhanviet.com-error.log
</VirtualHost>
<Directory "/home/binhanviet.com/public_html">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...