Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cú pháp so sánh trong bat script
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
SET /A var=1
IF /I "%var%" EQU "1" ECHO equality with 1
IF /I "%var%" NEQ "0" ECHO inequality with 0
IF /I "%var%" GEQ "1" ECHO greater than or equal to 1
IF /I "%var%" LEQ "1" ECHO less than or equal to 1
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...