Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

ssh tunnel server does not support deffie-hellman-group1-sha1 for keyexchange dung naviat báo lỗi như thế này
trong PostgreSQL bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
vi /etc/ssh/sshd_config
    PermitRootLogin yes
    #them dong
        KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha1
Ciphers 3des-cbc,blowfish-cbc,aes128-cbc,aes128-ctr,aes256-ctr
    #Regenerate all keys
        ssh-keygen -A
    #restart service
        service ssh restart
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...