Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

firewalld config nhu the nao
trong iptables bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
# xem rule nao mac dinh
firewall-cmd --get-default-zone

#cho phep ip do truy cap
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="113.161.94.31" accept'

#chan ip nao do
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.101.111" reject'
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="46.172.71.249" drop'

#xoa ip trong rule
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source address="46.172.71.249" drop'
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.101.111" reject'
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source address="113.161.94.31" accept'

# cho phep port
firewall-cmd --zone=public --add-port=5038/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=10000-20000/udp --permanent
firewall-cmd --reload

#xoa bo port
firewall-cmd --zone=public --remove-port=5038/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --remove-port=10000-20000/udp --permanent

#trust lop mang
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=192.168.2.0/24

#view rule
firewall-cmd --zone=public --list-all
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
#them

firewall-cmd --zone=public --add-port=10000-20000/udp --permanent

#xoa

firewall-cmd --zone=public --remove-port=10000-2000/udp --permanent
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...