Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

install sshpass tren centos
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

#install

 wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/sshpass-1.05-1.el6.x86_64.rpm

 rpm -ivh sshpass-1.05-1.el6.x86_64.rpm

#command

sshpass -p "password" scp root@192.168.8.6:/BACKUPDIR  /sync

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...