Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

thêm domain dns dkim cho mail server?
trong Mail bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
This file saved as: D:\PROGRA~1\MDaemon\Pem\MDaemon\dns_readme.txt

DKIM selector record for DNS:

     MDaemon._domainkey.viyouen.com. IN TXT "v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQChOFLn5f1G+0wcZkhQccKYtd6l/MQXG/nNATqzEo9onVfPWqGQjNb6351IVm1dM+2x4QyzuWn0dheUAJacUlY8sXtK+9l+QaZLPKPQIR9JDfP2PE2uhl7iG5ApaaxNgwNUiJZavKbUGZK4xvQnxbFL2r8l9FHh9Wqhtqj9OzpYbQIDAQAB"

DKIM adsp record for DNS:

     If all outbound mail for viyouen.com is signed:

     _adsp._domainkey.viyouen.com. IN TXT "dkim=all"

     If all outbound mail for viyouen.com is signed and unsigned
     mail should be discarded:

     _adsp._domainkey.viyouen.com. IN TXT "dkim=discardable"

     If some outbound mail for viyouen.com might not be signed:

     _adsp._domainkey.viyouen.com. IN TXT "dkim=unknown"

Important note: the above examples are using your primary domain of "viyouen.com".
You may need to setup similar records using different domain names if you want
to sign mail for any other domains you are hosting.

See RFC 4871 and the most recent IETF draft for ADSP for additional
parameters you can add to your selector and ADSP data in DNS.
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...