Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hướng dẫn cài đặt mod_ruid2
trong mod_ruid2 bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
#install mod_suexec mod_ruid2
    yum install libcap-devel -y
    yum groupinstall "Development Tools" -y
    yum install apr apr-devel apr-util apr-util-devel httpd-devel -y
    wget http://heanet.dl.sourceforge.net/project/mod-ruid/mod_ruid2/mod_ruid2-0.9.8.tar.bz2

    tar xvjf mod_ruid2-0.9.8.tar.bz2
    cd mod_ruid2-0.9.8
    apxs -a -i -l cap -c mod_ruid2.c
    
#config
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@ntvu.com
    DocumentRoot /home/ntvu
    ServerName ntvu.com
    ServerAlias www.ntvu.com
    UseCanonicalName OFF
    <IfModule !mod_ruid2.c>
        SuexecUserGroup ntvu ntvu
    </IfModule>
    #SuexecUserGroup ntvu ntvu
    #RUidGid ntvu ntvu
    ErrorLog logs/ntvu.com-error_log
    CustomLog logs/ntvu.com-access_log common    
    
    <Directory /home/ntvu>
        Options -ExecCGI -Includes
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...