Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

tìm kiếm PHP Backdoors bằng dòng lệnh?
trong Hệ thống website bởi (32.5k điểm)

4 Câu trả lời

0 đánh giá

# grep -iR 'c99' /var/www/html/
# grep -iR 'r57' /var/www/html/
# find /var/www/html/ -name \*.php -type f -print0 | xargs -0 grep c99
# grep -RPn "(passthru|shell_exec|system|base64_decode|fopen|fclose|eval)" /var/www/html/

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
find / -name "*.php" -type f -size +10000k -exec ls -lh {} \; 
| awk '{ print $9 ": " $5 }'


find /var/www -name "*.php" -type f -size +10000k -exec ls -lh {} \; 
| awk '{ print $9 ": " $5 }'
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
# grep -RPn "(passthru|shell_exec|system|base64_decode|fopen|fclose|eval)" 
/var/www/html/
# find -iname "*.php" -exec grep -qi "eval(b" "{}" \; -print
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
Scans for many known backdoors that create security holes including C99, R57, RootShell, Crystal Shell, Matamu, Cybershell, W4cking, Sniper, Predator, Jackal, Phantasma, GFS, Dive, Dx and many many more.
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...