Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cấu hình nginx chặn sql injections?
trong Hệ thống website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
server {
[...]
 
## Block SQL injections
set $block_sql_injections 0;
if ($query_string ~ "union.*select.*\(") {
set $block_sql_injections 1;
}
if ($query_string ~ "union.*all.*select.*") {
set $block_sql_injections 1;
}
if ($query_string ~ "concat.*\(") {
set $block_sql_injections 1;
}
if ($block_sql_injections = 1) {
return 403;
}
 
## Block file injections
set $block_file_injections 0;
if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=http://") {
set $block_file_injections 1;
}
if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+") {
set $block_file_injections 1;
}
if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+") {
set $block_file_injections 1;
}
if ($block_file_injections = 1) {
return 403;
}
 
## Block common exploits
set $block_common_exploits 0;
if ($query_string ~ "(|%3E)") {
set $block_common_exploits 1;
}
if ($query_string ~ "GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
set $block_common_exploits 1;
}
if ($query_string ~ "_REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
set $block_common_exploits 1;
}
if ($query_string ~ "proc/self/environ") {
set $block_common_exploits 1;
}
if ($query_string ~ "mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D)") {
set $block_common_exploits 1;
}
if ($query_string ~ "base64_(en|de)code\(.*\)") {
set $block_common_exploits 1;
}
if ($block_common_exploits = 1) {
return 403;
}
 
## Block spam
set $block_spam 0;
if ($query_string ~ "\b(ultram|unicauca|valium|viagra|vicodin|xanax|ypxaieo)\b") {
set $block_spam 1;
}
if ($query_string ~ "\b(erections|hoodia|huronriveracres|impotence|levitra|libido)\b") {
set $block_spam 1;
}
if ($query_string ~ "\b(ambien|blue\spill|cialis|cocaine|ejaculation|erectile)\b") {
set $block_spam 1;
}
if ($query_string ~ "\b(lipitor|phentermin|pro[sz]ac|sandyauer|tramadol|troyhamby)\b") {
set $block_spam 1;
}
if ($block_spam = 1) {
return 403;
}
 
## Block user agents
set $block_user_agents 0;
 
# Don't disable wget if you need it to run cron jobs!
#if ($http_user_agent ~ "Wget") {
# set $block_user_agents 1;
#}
 
# Disable Akeeba Remote Control 2.5 and earlier
if ($http_user_agent ~ "Indy Library") {
set $block_user_agents 1;
}
 
# Common bandwidth hoggers and hacking tools.
if ($http_user_agent ~ "libwww-perl") {
set $block_user_agents 1;
}
if ($http_user_agent ~ "GetRight") {
set $block_user_agents 1;
}
if ($http_user_agent ~ "GetWeb!") {
set $block_user_agents 1;
}
if ($http_user_agent ~ "Go!Zilla") {
set $block_user_agents 1;
}
if ($http_user_agent ~ "Download Demon") {
set $block_user_agents 1;
}
if ($http_user_agent ~ "Go-Ahead-Got-It") {
set $block_user_agents 1;
}
if ($http_user_agent ~ "TurnitinBot") {
set $block_user_agents 1;
}
if ($http_user_agent ~ "GrabNet") {
set $block_user_agents 1;
}
 
if ($block_user_agents = 1) {
return 403;
}
[...]
}
bởi (32.5k điểm)
nên bỏ
## Block common exploits
set $block_common_exploits 0;
if ($query_string ~ "(|%3E)") {
set $block_common_exploits 1;
}
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...