Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hướng dẫn giúp mình

mount hdd vào hệ điều hành centos lớn hơn 3T
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
#xem o dia
 fdisk -l /dev/sdb

# phan vung gpt
parted /dev/sdb

# tao gpt
(parted) mklabel gpt

#Warning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? yes

#default unit to TB, enter:
(parted) unit TB

#To create a 3TB partition size, enter:
(parted) mkpart primary 0.00TB 3.00TB

#current partitions, enter:
(parted) print

#thoat
(parted) quit
bởi (32.5k điểm)
mkfs.ext3 /dev/sdb1
# mkdir /data
# mount /dev/sdb1 /data
# df -H
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...