Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

query show engine của database mysql
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

hi bạn,

#show database innodb

 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  WHERE TABLE_SCHEMA = 'binhanviet_db'   AND ENGINE ='InnoDB';

#show database MyiSAM

 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  WHERE TABLE_SCHEMA = 'binhanviet_db'   AND ENGINE <> 'InnoDB';

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...