Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

mình muốn bật chức năng Enable GZIP Compression Apache(httpd)

thì làm như thế nào?
trong Hệ thống website bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

hi bạn,

#trước tiên kiểm tra mod_deflate có bật lên chưa?

Nếu chưa bật thì thêm dòng này vào /etc/httpd/conf/httpd.conf

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

#add những content cần nén

thêm đoạn sau vào trong /etc/httpd/conf/httpd.conf

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

 

#restart lại httpd.

và cuối cùng là thêm

ob_start("ob_gzhandler"); vào file php


 

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
vào site này để kiểm tra

http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...