Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

đặt lịch chương trình chạy tự động trong linux cấu hình hình như thế nào?
trong Centos bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Trong centos muốn đặt lịch hẹn giờ chạy tự động mình crontab

-Nếu chưa cài đặt dùng lệnh

yum install crontab -y

- Câu lệnh

crontab -e: tạo hoặc chỉnh sửa file crontab
crontab -l: hiển thị file crontab
crontab -r: xóa file crontab

- Cấu trúc của crontab
Một crontab file có 5 trường xác định thời gian, cuối cùng là lệnh sẽ được chạy định kỳ, cấu trúc như sau:

Code:

*     *     *     *     *     command to be executed

-     -     -    -     -     -     -

|     |     |     |     |

|     |     |     |     +—– day of week (0 – 6) (Sunday=0)

|     |     |     +——- month (1 – 12)

|     |     +——— day of month (1 – 31)

|     +———– hour (0 – 23)

+————- min (0 – 59)

Nếu một cột được gán ký tự *, nó có nghĩa là tác vụ sau đó sẽ được chạy ở mọi giá trị cho cột đó.

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...