Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

regurlar expression trong php?
trong php bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

Regular Expressions
1. Regular expression là gì?
+ Biểu thức chính quy.
+ Hiểu nôm na là 1 chuỗi có quy tắc để mô tả những chuỗi(string) khác
2. Cú pháp cơ bản (ở đây mình chỉ trình bày và ví dụ cho ngôn ngữ php)
Example:

<?php
$re = '/hello/'; // biểu thức chính quy cho một string có chuỗi “hello” ở trong đó.
$str = 'hello world';
if(preg_match($re, $str)) {
echo 'Yes';
}
?>

Output: Yes


+ Ký hiệu “^” và “$”: bắt đầu và kết thúc 1 string
Example:

<?php
$re = '/^hello/'; // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi chuỗi “hello”
$str = 'hello world';
if(preg_match($re, $str)) {
echo 'Yes';
}
else {
echo 'No';
}
?>

Output: Yes

<?php
$re = '/hello$/'; // biểu thức chính quy cho một string kết thúc bởi chuỗi “hello”
$str = 'hello world';
if(preg_match($re, $str)) {
echo 'Yes';
}
else {
echo 'No';
}
?>

Output: No

+ Ký hiệu: “*”, “+”, “?”


$re = '/^ab*$/' ; // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi a, và kết thúc là 0 hoặc nhiều b (ví dụ: a, ab, abb, abbb, …);
$re = '/^ab+$/' ; // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi a, và kết thúc là 1 hoặc nhiều b (ví dụ: ab, abb, abbb, …);
$re = '/^ab?$/' : // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi a, và kết thúc là b hoặc là không (ví dụ: ab hoặc a).
Example:

<?php
$re = '/^ab*$/';
$str = 'abbc';
if(preg_match($re, $str)) {
echo 'Yes';
}
else {
echo 'No';
}
?>

Output: No


+ Sử dụng: {}:
$re = '/^ab{2}$/'; // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi a, và kết thúc là 2 chũ b (là abb);
$re = '/^ab{2,}$/'; // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi a, và kết thúc là ít nhất 2 chũ b (ví dụ: abb, abbb, abbbb, …);
$re = '/^ab{2,5}$/'; // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi a, và kết thúc là ít nhất 2 chũ b và nhiều nhất là 5 chữ b (ví dụ: abb, abbb, abbbb, abbbbb);

+ Sử dụng : () và |
$re = '/^a(bc)*$/'; // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi a, và kết thúc là 0 hoặc nhiều 'bc' (ví dụ abc, abcbc, abcbcbcbc, …)
$re = '/^a(b|c)*$/'; // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi a, và kết thúc là 0 hoặc nhiều 'b' hoặc nhiều 'c' hoặc 'b' 'c' lẫn lộn :D (ví dụ abc, abbcccccccccc, abccccbbbcbc, …)
+ Sử dụng symbol '.': đại diện cho một ký tự đơn bất kỳ
$re = '/^.{3}$/'; //Biểu thức chính quy cho một chuỗi có đúng 3 ký tự bất kỳ.

<?php
$re = '/^.{3}$/';
//Biểu thức chính quy cho một chuỗi có đúng 3 ký tự bất kỳ.
$str = '&#%';
if(preg_match($re, $str)) {
echo 'Yes';
}
else {
echo 'No';
}
?>

Output: Yes


+ Sử dụng: '-':
[0-9] : Một chữ số
[a-zA-Z]: một ký tự A->Z, a->z
[a-d] : ~ (a|b|c|d)
[^a-zA-Z]: một ký tự không phải là A->Z, a->z
[^0-9]: một ký tự không phải là số


+ Sử dụng: '\'
\d - Chữ số bất kỳ ~ [0-9]
\D - Ký tự bất kỳ không phải là chữ số (ngược với \d) ~ [^0-9]
\w - Ký tự từ a-z, A-Z, hoặc 0-9 ~ [a-zA-Z0-9]
\W - Ngược lại với \w (nghĩa là các ký tự không thuộc các khoảng: a-z, A-Z, hoặc 0-9) ~[^a-zA-Z0-9]
\s - Khoảng trắng (space)
\S - Ký tự bất kỳ không phải là khoảng trắng.

3. Các hàm cơ bản vận dụng regular expression
+ preg_match : http://php.net/manual/en/function.preg-match.php

int preg_match ( string $pattern , string $subject [, array &$matches [, int $flags = 0 [, int $offset = 0 ]]] )
Cơ bản là để tìm kiếm 1 string có làm việc theo một $re.
Ví dụ:

<?php
$re = '/^\w+$/';
// một string toàn ký tự A->Z, a->z, 0->9
$str = 'quya*';
if(preg_match($re, $str)) {
echo 'Yes';
}
else {
echo 'No';
}
?>

Output: No

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
“^” Bắt đầu dòng (string)
“$” Kết thúc dòng (string)
“.” Đại diện cho một ký tự bất kỳ
“+” Lặp lại ký tự hay cụm ký tự đứng trước nó (>=1)
Ví dụ:
    a+ : nghĩa là lặp lại chữ a và phải có ít nhất là một chữ a. Do vậy mới ghi >=1 cho dễ hiểu.
    123a: 1(đúng)
    123aa: 1(đúng)
    123 : 0(sai). vì không có chữ a nào được lặp.

“*” Cũng là lặp lại ký tự hay cụm ký tự đứng trước nó (>=0)
Ví dụ:
    a* : nghĩa là lặp lại chữ a, nếu không có chữ a cũng không sao. Do vậy mà >=0
    123a: (1)
    123aaa: (1)
    123: (1). Không có chữ a cũng không sao.

“?” Tồn tại hay không tồn tại ký tự hay cụm ký tự đứng trước nó.
”\“: Dấu “\” đi kèm với 1 meta symbol sẽ làm mất ý nghĩa của meta symbol đó – trả về symbol bình thường.
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...