Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

lệnh update ngày giờ trong centos
trong Linux bởi (32.5k điểm)

4 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

ntpdate pool.ntp.org

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

#cài đặt gói cần thiết

yum install ntp ntpdate ntp-doc

#khởi động cùng OS

chkconfig ntpd on

#Đồng bộ giờ từ server time
 

ntpdate pool.ntp.org

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
sử dụng của việt nam

ntpdate vn.pool.ntp.org

hoặc ntpdate 3.vn.pool.ntp.org
bởi
0 đánh giá

đồng bộ hardware clock

hwclock --systohc
bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...