Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cài đặt elastix từ usb như thế nào?
trong Elastix bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
yum install -y make wget openssl-devel ncurses-devel newt-devel libxml2-devel kernel-devel gcc gcc-c++ sqlite-devel perl libuuid-devel
yum -y install sysstat fail2ban bwm-ng system-config-securitylevel-tui

mkdir /mnt/iso
mount -o loop /tmp/Elastix-2.4.0-Stable-x86_64-bin-04feb2013.iso /mnt/iso/
sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g /etc/selinux/config

#
vi /etc/yum.repos.d/elastix-cd.repo
[elastix-cd]
name=Elastix RPM Repo CD
baseurl=file:///mnt/iso/
gpgcheck=0
enabled=1

yum install elastix

#reboot

#PASSWORD
/etc/rc3.d/S66elastix-firstboot start

chkconfig iscsi off
chkconfig iscsid off
chkconfig netfs off
bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...