Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Cấu hình 2 số extension gọi nội bộ với nhau
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
vi Trong file sip.conf:

[general]
context=default
srvlookup=yes
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes

[3001]
type=friend
host=dynamic
username=3001
secret=3001
canreinvite=no
nat=yes
context=phone
dtmfmode=rfc2833
qualify=yes
allow=all

[3002]
type=friend
host=dynamic
username=3002
secret=3002
canreinvite=no
nat=yes
context=phone
dtmfmode=rfc2833
qualify=yes
allow=all

[wlg-gateway]
type=friend
disallow=all
allow=ulaw
context=from-wlg-gateway
host=dynamic
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
qualify=yes
allow=all

 Trong file extension.conf

;exten => name,priority,application()

[general]
static=yes
writeprotect=no

[phone]
exten => 3001,1,Dial(SIP/3001)
exten => 3002,1,Dial(SIP/3002)

exten => s,1,Answer()
exten => s,2,Playback(demo-echotest)
exten => s,3,Echo
exten => s,4,Playback(demo-echodone)
exten => s,5,Hangup

exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@wlg-gateway)
exten => _.,2,Hangup

[from-wlg-gateway]
exten => _.,1,Dial(SIP/3001&SIP/3002)
exten => _.,1,Congestion()

 Sau do go reload de cap nhat file trong CLI
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...