Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

chia tải cuộc gọi trong asteisk
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi bạn,
đây là context có thể tham khảo
vi /etc/asterisk/extensions.conf
[general]TRUNKA=SIP/voiptrunkTRUNKB=SIP/clickdialTRUNKC=DAHDI/g0

exten => _9044X.,1,Answer

exten => _9044X.,n,Set(Trunk=${RAND(1|3)})

exten => _9044X.,n,GoToIf($[${Trunk} = 1]?trunkA)

exten => _9044X.,n,GoToIf($[${Trunk} = 2]?trunkB)

exten => _9044X.,n,GoToIf($[${Trunk} = 3]?trunkC)

exten => _9044X.,n,Hangup

exten => _9044X.,n(trunkA),Dial(${TRUNKA}/${EXTEN:4},,tToR)

exten => _9044X.,n(trunkB),Dial(${TRUNKB}/${EXTEN:4},,tToR)

exten => _9044X.,n(trunkC),Dial(${TRUNKC}/${EXTEN:4},,tToR)exten => _9044X.,n,Hangup
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...