Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hướng dẫn reinstall driver dahdi trong asterisk như thế nào?
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
Chào bạn,

#remove pagckage
rpm -e dahdi-devel-2.4.1.2-10
rpm -e dahdi-2.4.1.2-10 --nodeps

#kiem tra module dahdi
lsmod | grep dahdi

#stop dich vu
/etc/init.d/asterisk stop

#remove module
modprobe -r wctc4xxp
modprobe -r dahdi_transcode rcbfx r1t1 rxt1
modprobe -r dahdi

#di chuyen
mv /etc/yum.repos.d/epel-testing.repo /usr/src
mv /etc/yum.repos.d/epel.repo /usr/src

#yum
yum -y install newt-devel slang-devel kernel-devel-$(uname -r) libtool* make gcc patch perl bison gcc-c++ ncurses-devel flex libtermcap-devel autoconf* automake* autoconf libxml2-devel cmake

#install
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-2.4.1.2+2.4.1.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-2.4.1.2+2.4.1
make clean
make all
make install
make config
bởi (32.5k điểm)
nếu cài đặt gõ lệnh dahdi_tool không thấy thì
find / -name dahdi
xóa tất cả thư mục có chữ dahdi sau đó cài đặt lại là ok
thanks admin .. :D
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...