Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

mình muốn tăng thêm dung lượng o cứng của thư mục /home
trong Hệ thống vps bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

fdisk /dev/sda
p
n, p, enter, enter
p (to verify new partition)
w
reboot
pvcreate /dev/sda5 # <-- modify sda3 to the last sda

vgdisplay

VG Name               vg_mail
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  6
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                3
  Open LV               3
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               299.50 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              76672
  Alloc PE / Size       76672 / 299.50 GiB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               P5j2LG-VI3l-FIfe-7Kj9-a3DK-V5TR-9X6pfw


vgextend vg_mail /dev/sda5  # <-- modify sda3 to the last sdan
lvextend /dev/vg_mail/lv_root /dev/sda5 # <-- modify sda3 to the last sdan
resize2fs /dev/vg_mail/lv_root
reboot
df -h

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...