Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

tcpdump -w - -p -n -s 0 udp' > capture-asterisk.cap
tcpdump -n -v -s0 -i eth0 -w /root/capture-asterisk.cap
trong Centos bởi (2.4k điểm)

4 Câu trả lời

0 đánh giá
tcpdump là công cụ gở rối khi bị lỗi. dùng tcpdump để giám sát theo dõi gói tin nó đi đâu có bị chặn không...

thông thường file có mở rộng .cap thì dùng wireshark để mở và phân tích
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
tcpdump -i eth0 -n -s0 -v udp port 5060

tcpdump -nq -s 0 -A -vvv -i eth0 port 5060

tcpdump -nn host 192.168.102.254
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
Có lẽ đây là một lệnh quen thuộc mà bất kỳ người quản trị hệ thống mạng Linux/Unix đều biết Smile. Với tcpdump chúng ta có thể thực hiện bắt gói tin từ dữ liệu ra vào trên các giao tiếp mạng. Ví dụ:

# tcpdum –i eth1

[root@server ~]# tcpdump -i eth1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:18:46.719161 IP 192.168.1.111.ssh >; 192.168.1.13.valisys-lm: Flags [P.], seq 1756740101:1756740297, ack 3536611579, win 142, length 196
15:18:46.719474 IP 192.168.1.13.valisys-lm >; 192.168.1.111.ssh: Flags [.], ack 196, win 4305, length 0
15:18:46.719861 IP 192.168.1.111.43629 >; google-public-dns-a.goo0915:18:46.719861 IP 192.168.1.111.43629 >; google-public-dns-a.google.com.domain: 49260+ PTR? 13.1.168.192.in-addr.arpa. (43)

Bắt gói tin từ eth1 và lưu vào tệp tin thongke.pcap

# tcpdump -w thongke.pcap -i eth1

[root@server ~]# tcpdump -w thongke.pcap -i eth1
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

9 packets captured
9 packets received by filter
0 packets dropped by kerne
bởi
0 đánh giá
tcpdump -s 0 port ftp or ssh -i eth0 -w mypcap.pcap

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...