Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

Chào all,

bạn nào có thể hướng dẫn giúp mình cách tính MaxClients trong httpd để tránh quá tải?

thanks
trong Hệ thống website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

MaxClient = Tổng số RAM server còn trống sau khi đã chạy đầy đủ hết các dịch vụ (trừ dịch vụ httpd) / số RAM trung bình 1 process httpd sử dụng

hoặc sử dụng script sau:

vi MaxClients.sh

#!/bin/bash
# Script compute MaxClient for Apache
# Author: Arch
# Date: 06/12/2013

# Get total MEM
TOTAL_MEM=$(head -1 /proc/meminfo | awk '{print $2}')

# Get total Memory is being used
TOTAL_MEM_USED=$(free | grep 'buffers/cache' | awk '{print $3}')

# Get average memory of 1 process httpd
count=0
httpd_mem=0

for process_mem in `ps -ylC httpd --sort:rss | awk '{print $8}' | grep -v RSS`
do
	let "count+=1"
	let "httpd_mem+=$process_mem"
done

# Average memory per process
HTTPD_AVG_MEM=$(( $httpd_mem / $count ))

# Get total memory used for httpd:
HTTPD_TOTAL_MEM=$(( $TOTAL_MEM - $TOTAL_MEM_USED + $httpd_mem ))

MAX_CLIENT=$(( $HTTPD_TOTAL_MEM / $HTTPD_AVG_MEM ))

# Final result
echo -e "Total RAM in this server:\t\t $TOTAL_MEM KB"
echo -e "Total RAM is being used:\t\t $TOTAL_MEM_USED KB"
echo -e "Total RAM will be used for httpd:\t $HTTPD_TOTAL_MEM KB"
echo -e "Average RAM per process httpd:\t\t $HTTPD_AVG_MEM KB"
echo -e "Recommend MaxClients value:\t\t $MAX_CLIENT"

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...