Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

bi báo lỗi này khi upload file

The uploaded file exceeds the maximum allowed size in your PHP configuration file.

ban nào biết chỉ dùm,

thanks

trong website bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

mở file .htaccess thêm

php_value post_max_size 30M
php_value upload_max_filesize 30M

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

mở file /etc/php.ini

sữa lại

post_max_size =20M

upload_max_filesize = 20M

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...