Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

kiểm tra nhiệt độ trong linux?
trong Linux bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Bài này mình hướng dẫn cách sử dụng công cụ hddtemp để theo dõi nhiệt độ của ổ cứng trên server:

- Cài đặt:

+ Trên CentOS hoặc REHL:
 

Mã:
yum install hddtemp

+ Trên Debian/Ubuntu:
 

Mã:
lab:~# apt-get install hddtemp
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  ksensors
The following NEW packages will be installed:
  hddtemp
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 55.2kB of archives.
After this operation, 291kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.debian.org lenny/main hddtemp 0.3-beta15-44 [55.2kB]
Fetched 55.2kB in 2s (19.3kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package hddtemp.
(Reading database ... 34444 files and directories currently installed.)
Unpacking hddtemp (from .../hddtemp_0.3-beta15-44_amd64.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up hddtemp (0.3-beta15-44) ...

- Khởi động chương trình hddtemp:
 

Mã:
lab:~# /etc/init.d/hddtemp start

- Kiểm tra nhiệt độ ổ cứng:
 

Mã:
lab:~# hddtemp /dev/sda
/dev/sda1: ST3250318AS: 28 °C

Nếu nhiệt độ này khoảng hơn 50-60°C thì cần kiểm tra gấp ổ cứng của bạn cũng như hệ thống tản nhiệt.

- Điểm hay của chương trình hddtemp này là nó chạy dưới chế độ deamon, bind tới TCP/IP port 7634 nên chúng ta có thể kiểm tra nhiệt độ bằng cách telnet vào server:

+ Ở server chạy chế độ deamon:

Mã:
lab:~# hddtemp -d /dev/sda

+ Ở client chạy telnet để lấy kết quả:

bởi (2.4k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...