Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

chuyen thư mục chứa data log sang vị trí khác
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
# xem duong dan
SELECT name,physical_name
FROM CXSRetail.sys.database_files;

# xem cac user dang truy cap
exec sp_who2

#chuyen mode single
ALTER DATABASE CXSRetail SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

# set offine
ALTER DATABASE CXSRetail SET OFFLINE;
 
# thay doi duong dan data
ALTER DATABASE CXSRetail MODIFY FILE
(
    NAME = CXSRetail_Data,
    FILENAME = 'D:\DATA_STORE\Data\DATA\CXSRetail_Data.mdf'
);

#that doi duong dan log
ALTER DATABASE CXSRetail MODIFY FILE
 (
    NAME = CXSRetail_log,
    FILENAME = 'D:\DATA_STORE\Log\DATA\CXSRetail_log.ldf'
);

# copy 2 file vao vi tri moi.
cmd
cp D:\DATA_STORE\Log\DATA\CXSRetail_Data.ldf
cp D:\DATA_STORE\Log\DATA\CXSRetail_log.ldf

#set lai online
ALTER DATABASE CXSRetail SET ONLINE;

#cho phep truy cap multi_user
ALTER DATABASE CXSRetail SET MULTI_USER;
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...