Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

lệnh dig trong linux dùng như thế nào?
trong Linux bởi (2.4k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

 Cách sử dụng dig command đơn giản nhất (có thể hiểu rỏ từng phần của thông tin output thông qua câu lệnh này)
Khi bạn đưa một domain name vào lệnh dig, mặt định nó sẽ hiển thị A Record
Trong ví dụ dưới đây nó sẽ hiển thị A Record của redhat.com trong "answer section" của output

$ dig redhat.com

; <<>> DiG 9.7.3-RedHat-9.7.3-2.el6 <<>> redhat.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62863
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 3

;; QUESTION SECTION:
;redhat.com.          IN   A

;; ANSWER SECTION:
redhat.com.       37   IN   A    209.132.183.81

;; AUTHORITY SECTION:
redhat.com.       73   IN   NS   ns4.redhat.com.
redhat.com.       73   IN   NS   ns3.redhat.com.
redhat.com.       73   IN   NS   ns2.redhat.com.
redhat.com.       73   IN   NS   ns1.redhat.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.redhat.com.     73   IN   A    209.132.186.218
ns2.redhat.com.     73   IN   A    209.132.183.2
ns3.redhat.com.     73   IN   A    209.132.176.100

;; Query time: 13 msec
;; SERVER: 209.144.50.138#53(209.144.50.138)
;; WHEN: Thu Jan 12 10:09:49 2012
;; MSG SIZE rcvd: 164

Giải thích các sections


 • Header : hiển thị version của dig command, global options, và một số thông tin header khác
  Question section : chứa input. và mặt định là Record A
  Answer section : hiển thị kết quả nhận được từ DNS server, là output, và hiển thị A Record của redhat.com
  Authority section : hiển thị DNS name server mà được quyền trả lời những request
  Additional section : hiển thị ip address của list server ở trên Authority section
  Cuối cùng là hiển thi một vài trạng thái của dig command, trong đó có khoản thời gian thực thi câu query (query time)
bởi (2.4k điểm)
0 đánh giá

dig newsletter.metro.com.vn -t TXT

; <<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.17.rc1.el6_4.6 <<>> newsletter.metro.com.vn -t TXT
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37801
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 7, ADDITIONAL: 10

;; QUESTION SECTION:
;newsletter.metro.com.vn.       IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
newsletter.metro.com.vn. 17257  IN      TXT     "v=spf1 ip4:213.61.69.122/32 ip4:193.169.180.0/23 ip4:91.229.178.0/23 ip4:212.45.106.160/27 ip4:91.241.72.0/22 -all"

;; AUTHORITY SECTION:
vn.                     167510  IN      NS      vn.cctld.authdns.ripe.net.
vn.                     167510  IN      NS      a.dns-servers.vn.
vn.                     167510  IN      NS      c.dns-servers.vn.
vn.                     167510  IN      NS      b.dns-servers.vn.
vn.                     167510  IN      NS      e.dns-servers.vn.
vn.                     167510  IN      NS      f.dns-servers.vn.
vn.                     167510  IN      NS      d.dns-servers.vn.

;; ADDITIONAL SECTION:
c.dns-servers.vn.       167510  IN      A       203.119.38.105
f.dns-servers.vn.       167510  IN      A       203.119.68.105
vn.cctld.authdns.ripe.net. 167510 IN    A       193.0.9.126
vn.cctld.authdns.ripe.net. 167510 IN    AAAA    2001:67c:e0::126
d.dns-servers.vn.       167510  IN      A       203.119.44.105
a.dns-servers.vn.       167510  IN      A       194.0.1.18
a.dns-servers.vn.       167510  IN      AAAA    2001:678:4::12
e.dns-servers.vn.       167510  IN      A       203.119.60.105
b.dns-servers.vn.       167510  IN      A       203.119.10.105
b.dns-servers.vn.       167510  IN      AAAA    2001:dc8:0:7::105

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed Jul  9 16:22:07 2014
;; MSG SIZE  rcvd: 511

 

bởi (32.5k điểm)
dig hmailserver._domainkey.pcworld.com.vn TXT
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...