Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Cần giúp đỡ về việc cài đặt DKIM on postfix

trong Mail bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Chào mọi người hiện tại mình đang muốn thực hiện cài đặt DKIM trên postfix thông qua việc cài đặt dkim-milter
Giả sử tên miền mà mình muốn cài đặt là abc.com
Các bước cài đặt của mình được thực hiện như sau :
Trước tiên kiểm tra phiên bản để cài đặt dkim-milter tuơng ứng
Mình dùng Centos 5.4 phiên bản 64 bit

Các bước cài đặt :
1. Cài đặt dkim-milter
download dkim-milter-2.8.3-8.e15.x86_64.rpm
Thực hiện cài đặt : rpm -ivh dkim-milter-2.8.3-8.e15.x86_64.rpm

2.Tạo khoá
Dùng lệnh :
/usr/sbin/dkim-genkey -d abc.com -s sitec (sitec có thể đặt bất kỳ)
sau khi thực hiện lệnh trên thì sẽ tạo ra 2 khoá : sitec.txt(public key) và sitec.private (private key)
Di chuyển khoá riêng tới thư mục tuơng ứng với domain và cấp quyền cho user tuơng ứng :
mkdir /etc/mail/dkim-milter/keys/abc.com
cp sitec.private /etc/mail/dkim-milter/keys/abc.com
chown dkim-milter:dkim-milter /etc/mail/dkim-milter/keys/abc.com/sitec.private
chmod 600 /etc/mail/dkim-milter/keys/abc.com/sitec.private

3.Cấu hình DNS
Công khai khoá public key thông qua DNS
Tạo một TXT record có thông tin :
name : sitec._domainkey.abc.com
value : "v=DKIM1; g=*; k=rsa;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/tmJXY+kdhPLEIzy8C6Etl+PXlr3zJ8ElX
DUIyT7bBHE9z69igqffuIZ42eXTeJJBXNdrWlO4QBQ6H0knnpI vZid+VwG2GVfO98FT1F4YZGx4Np
plZqebT6YCQLF/T9JGctjsAN197KrCT0ilChgVmekyeT5g8f1iXBWUE4kFXwIDAQ AB"
Nội dung này copy trong file sitec.txt

Công bố chính sách ký lên DNS :
Tạo một TXT record có :
name : _adsp._domainkey.abc.com
value : dkim=all (Đồng ý ký lên tất cả các email)

4. Sửa file config /etc/mail/dkim-milter/dkim-milter.conf

KeyFile /etc/mail/dkim/keys/abc.com/sitec.private
KeyList /etc/mail/dkim-milter/keys/keylist
MTA MSA
Socket inet:8891@localhost
Domain abc.com
Selector sitec
PidFile /var/run/dkim-milter/dkim-milter.pid
UserID dkim-milter:dkim-milter


5. Sửa nội dung trong tập tin /etc/mail/dkim-milter/keys/keylist
*@abc.com:abc.com:/etc/mail/dkim-milter/keys/abc.com/sitec.private
 

6. cài đặt opendkim làm như dk-filter

7.  mở file này sữa lại /etc/sysconfig/dkim-milter

USER="opendkim"
PORT="inet:10035@localhost"
SIGNING_DOMAIN="abc.com"
SELECTOR_NAME="sitec"
KEYFILE="/etc/opendkim/keys/${SIGNING_DOMAIN}/${SELECTOR_NAME}"
SIGNER=yes
VERIFIER=no
CANON=simple
REJECTION="bad=r,dns=t,int=t,no=a,miss=r"
EXTRA_ARGS="-h -l -D -i /etc/opendkim/TrustedHosts"
SYSCONFIG="/etc/sysconfig/dk-milter"
MILTER_GROUP="opendkim"

8. Thêm nội dung vào tập tin config của postfix
milter_default_action=accept
milter_protocol=2
smtpd_milters=inet:localhost:8891
nonsmtpd_milters=inet:localhost:8891

Sau khi cài đặt thành công thì mình thực hiện khởi động dịch vụ
service dkim-milter start
Starting DomainKeys Identified Mail Milter (dkim-filter): [ OK ]
Restart lại postfix
service postfix restart


chúc bạn thành công!
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...