Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

telnet gui mail test nhu the nao?
trong Mail bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

[root@ippbx ~]# telnet localhost smtp
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
220 ippbx.local ESMTP Postfix
ehlo localhost
250-ippbx.local
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
mail from: ntvu@binhanviet.com
250 2.1.0 Ok
rcpt to: sa-test@sendmail.net
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
tin nhan tin nhan
.               // kết thúc bằng dấu chấm
250 2.0.0 Ok: queued as 3BD5AB25ED2
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
 

bởi (2.4k điểm)
Chọn bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...