Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

muốn xem bao nhiêu kết nối qua port 80 cùng 1 lúc?
trong Hệ thống website bởi (2.4k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

netstat -n | grep :80 |wc -l

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

để xem lượng ip nào nhiều nhất nè

netstat -plan | grep :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c

bởi (32.5k điểm)
oh yeah!oh yeah!
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...