Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

tao user mysql bằng lệnh mysql

bạn nào pro hướng dẫn giúp mình tạo user mysql bằng lệnh mysql
Hỏi lúc tháng 7 19, 2014 trong Mysql bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

#Tạo user

mysql>

CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'admin';

# Gán quyền

mysql>

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'admin'@'%';

#gan toàn quyền

UPDATE mysql.user SET Grant_priv = 'Y', Super_priv = 'Y' WHERE User = 'admin';

# reload

 flush privileges;

Đã trả lời tháng 7 19, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...