Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

461 Câu hỏi

489 Trả lời

28 Bình luận

4.2k Thành viên

tắt cập tự động của elastix?
trong Elastix bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

- trước tiên bạn phải tắt crontab chạy tự động

crontab -u asterisk -e

thêm dấu # 

#32 * * * * /var/lib/asterisk/bin/freepbx-cron-scheduler.php

- Nếu bạn kỹ hơn thì vào trong /etc/hosts

thêm dòng

127.0.0.1 elastix.org

127.0.0.1 freepbx.org

bởi (2.4k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...