Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,189 Thành viên

cài đặt elastix từ usb như thế nào?

cài đặt elastix từ usb như thế nào?
Hỏi lúc tháng 6 20, 2014 trong Elastix bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
yum install -y make wget openssl-devel ncurses-devel newt-devel libxml2-devel kernel-devel gcc gcc-c++ sqlite-devel perl libuuid-devel
yum -y install sysstat fail2ban bwm-ng system-config-securitylevel-tui

mkdir /mnt/iso
mount -o loop /tmp/Elastix-2.4.0-Stable-x86_64-bin-04feb2013.iso /mnt/iso/
sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g /etc/selinux/config

#
vi /etc/yum.repos.d/elastix-cd.repo
[elastix-cd]
name=Elastix RPM Repo CD
baseurl=file:///mnt/iso/
gpgcheck=0
enabled=1

yum install elastix

#reboot

#PASSWORD
/etc/rc3.d/S66elastix-firstboot start

chkconfig iscsi off
chkconfig iscsid off
chkconfig netfs off
Đã trả lời tháng 3 27, 2015 bởi ẩn danh
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...