Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

919 Thành viên

cài đặt zimbra như thế nào?

cài đặt zimbra như thế nào?
Hỏi lúc tháng 6 21, 2014 trong zimbra bởi thanhvu (2,370 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Trước tiên bạn phải có hệ điều hành linux ở đây tôi giới thiệu cách cài trên centos

Tạo file
vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo
[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

chkconfig postfix off

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
rpm --import jcameron-key.asc

yum install webmin

 vi /etc/hosts
 192.168.11.55     mail.abc.vn      mail
 
 vi /etc/sysconfig/network
 hostname mail.abc.vn
 
 yum install perl nc sysstat -y
 yum install wget bind bind-utils -y
 yum install make libtool-ltdl glibc ntp -y
 
  wget http://files2.zimbra.com/downloads/8.0.7_GA/zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911.tgz
 tar zxvf zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911.tgz
 cd zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911
 ./install.sh --platform-override
 ->y
 ->y
 -> enter(9 lần)
 ->y

xong hoàn tất

Đã trả lời tháng 6 21, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...