Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

452 Câu hỏi

479 Trả lời

28 Bình luận

328 Thành viên

chia tải cuộc gọi trong asteisk

chia tải cuộc gọi trong asteisk
Hỏi lúc tháng 9 5, 2014 trong Asterisk bởi admin (31,630 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi bạn,
đây là context có thể tham khảo
vi /etc/asterisk/extensions.conf
[general]TRUNKA=SIP/voiptrunkTRUNKB=SIP/clickdialTRUNKC=DAHDI/g0

exten => _9044X.,1,Answer

exten => _9044X.,n,Set(Trunk=${RAND(1|3)})

exten => _9044X.,n,GoToIf($[${Trunk} = 1]?trunkA)

exten => _9044X.,n,GoToIf($[${Trunk} = 2]?trunkB)

exten => _9044X.,n,GoToIf($[${Trunk} = 3]?trunkC)

exten => _9044X.,n,Hangup

exten => _9044X.,n(trunkA),Dial(${TRUNKA}/${EXTEN:4},,tToR)

exten => _9044X.,n(trunkB),Dial(${TRUNKB}/${EXTEN:4},,tToR)

exten => _9044X.,n(trunkC),Dial(${TRUNKC}/${EXTEN:4},,tToR)exten => _9044X.,n,Hangup
Đã trả lời tháng 9 5, 2014 bởi admin (31,630 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...