Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,061 Thành viên

Gọi ra nhập password trong asterisk

Gọi ra nhập password trong asterisk
Hỏi lúc tháng 9 5, 2014 trong Asterisk bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
Bước 1: Tạo password
echo -n "1234" | md5sum
outout gives : 81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055

Bước 2: tạo file chứa password
 vi /tmp/pin.txt    

1000:81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055    

1001:81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed344

Bước 3: tạo ngữ cảnh gọi

vi /etc/extension.conf
  [outgoing] exten => _X.,1,NoOP

exten => _X.,Authenticate(/tmp/pin.txt,am,4)

exten => _X.,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN})

exten => _X.,Hangup
Đã trả lời tháng 9 5, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...