Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,191 Thành viên

agi script thông báo đường trunk failure alert và gửi email trong freepbx

agi script thông báo đường trunk failure alert và gửi email trong freepbx như thế nào?
Hỏi lúc tháng 9 4, 2014 trong Asterisk bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
Bước 1: tạo file agi
Cd /var/lib/asterisk/agi-bin
hi all,

Tạo file alert.agi
Có nội dung:
#!/bin/bash

DATE=`date "+%d.%m.%Y. %H:%M"`

HOST=`hostname`

# khởi tạo biến

declare -a arraywhile read -e ARG && [ "$ARG" ] ;

do array=(` echo $ARG | sed -e 's/://'`) export ${array[0]}=${array[1]}done

MESSAGE="Có xự cố ngày

$DATE.\n$agi_calleridname [$agi_callerid] tried to dial number $agi_dnid.\nCall could not be established on channel $agi_channel."# write logecho "$DATE Call could not be established. $agi_calleridname [$agi_callerid] --> $agi_dnid" >> /var/log/asterisk/trunk# send emailecho -e "$MESSAGE" | mail -s "PRI DOWN AT SYNERGY $HOST IP-PBX" yourname@gmail.com -- -F "AsteriskPRIAlert"
chmod 755 alert.agi

Bước 2: cấu hình monitor trong freepbx
freepbx => trunk=>select your trunk=>select enable for Monitor Trunk Failures:
Đã trả lời tháng 9 4, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...