Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

942 Thành viên

tao user mysql bằng lệnh mysql

bạn nào pro hướng dẫn giúp mình tạo user mysql bằng lệnh mysql
Hỏi lúc tháng 7 20, 2014 trong Mysql bởi admin (32,110 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

#Tạo user

mysql>

CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'admin';

# Gán quyền

mysql>

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'admin'@'%';

#gan toàn quyền

UPDATE mysql.user SET Grant_priv = 'Y', Super_priv = 'Y' WHERE User = 'admin';

# reload

 flush privileges;

Đã trả lời tháng 7 20, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...