Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,189 Thành viên

tcpdump lệnh này có ý nghĩ như thế nào?

tcpdump -w - -p -n -s 0 udp' > capture-asterisk.cap
tcpdump -n -v -s0 -i eth0 -w /root/capture-asterisk.cap
Hỏi lúc tháng 6 20, 2014 trong Centos bởi thanhvu (2,370 điểm)

4 Câu trả lời

0 đánh giá
tcpdump là công cụ gở rối khi bị lỗi. dùng tcpdump để giám sát theo dõi gói tin nó đi đâu có bị chặn không...

thông thường file có mở rộng .cap thì dùng wireshark để mở và phân tích
Đã trả lời tháng 6 20, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
tcpdump -i eth0 -n -s0 -v udp port 5060

tcpdump -nq -s 0 -A -vvv -i eth0 port 5060

tcpdump -nn host 192.168.102.254
Đã trả lời tháng 6 21, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
Có lẽ đây là một lệnh quen thuộc mà bất kỳ người quản trị hệ thống mạng Linux/Unix đều biết Smile. Với tcpdump chúng ta có thể thực hiện bắt gói tin từ dữ liệu ra vào trên các giao tiếp mạng. Ví dụ:

# tcpdum –i eth1

[root@server ~]# tcpdump -i eth1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:18:46.719161 IP 192.168.1.111.ssh >; 192.168.1.13.valisys-lm: Flags [P.], seq 1756740101:1756740297, ack 3536611579, win 142, length 196
15:18:46.719474 IP 192.168.1.13.valisys-lm >; 192.168.1.111.ssh: Flags [.], ack 196, win 4305, length 0
15:18:46.719861 IP 192.168.1.111.43629 >; google-public-dns-a.goo0915:18:46.719861 IP 192.168.1.111.43629 >; google-public-dns-a.google.com.domain: 49260+ PTR? 13.1.168.192.in-addr.arpa. (43)

Bắt gói tin từ eth1 và lưu vào tệp tin thongke.pcap

# tcpdump -w thongke.pcap -i eth1

[root@server ~]# tcpdump -w thongke.pcap -i eth1
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

9 packets captured
9 packets received by filter
0 packets dropped by kerne
Đã trả lời tháng 6 28, 2014 bởi ẩn danh
0 đánh giá
tcpdump -s 0 port ftp or ssh -i eth0 -w mypcap.pcap

 

Đã trả lời tháng 10 11, 2016 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...