Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

995 Thành viên

The uploaded file exceeds the maximum allowed size in your PHP configuration file.

bi báo lỗi này khi upload file

The uploaded file exceeds the maximum allowed size in your PHP configuration file.

ban nào biết chỉ dùm,

thanks

Hỏi lúc tháng 7 9, 2014 trong website bởi admin (32,110 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

mở file .htaccess thêm

php_value post_max_size 30M
php_value upload_max_filesize 30M

Đã trả lời tháng 7 9, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
0 đánh giá

mở file /etc/php.ini

sữa lại

post_max_size =20M

upload_max_filesize = 20M

Đã trả lời tháng 7 9, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...