Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

tại virtualhost trong httpd.conf như thế nào?

tại virtualhost trong httpd.conf như thế nào?
Hỏi lúc tháng 7 3, 2014 trong website bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

hi ban,

ban mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

thêm

<VirtualHost *:80>
    ServerName binhanviet.com
    ServerAlias www.binhanviet.com
    DocumentRoot /home/binhanviet.com/public_html
    ServerAdmin webmaster@binhanviet.com
    UseCanonicalName Off
    CustomLog /var/log/httpd/binhanviet.com-access.log combined
    ErrorLog /var/log/httpd/binhanviet.com-error.log
</VirtualHost>
<Directory "/home/binhanviet.com/public_html">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

Đã trả lời tháng 7 3, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...