Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

10.7k Thành viên

cong thang vao ngay trong php
trong php bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
$total_count_obj = $db->selectObjectsBysql("select ngaythang, now() as ngayhientai  from warranty where code_imei_sn ='778905V000605Z' ");

$ng_thang = strtotime($total_count_obj[0]->ngaythang);
$ng_hientai = strtotime($total_count_obj[0]->ngayhientai);

$datediff = abs($ng_hientai - $ng_thang);
$songay =  floor($datediff / (60*60*24));
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
unix_timestamp(2010-10-01)
strtotime( "+1 month", strtotime( $time ) );
convert_timestamp_to_MySQL_Datetime()
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...