Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,189 Thành viên

Tạo key signing key cho opendkim

hướng tạo key signing key cho opendkim
Hỏi lúc tháng 6 25, 2014 trong Mail bởi admin (32,240 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
opendkim-genkey -r -s <tên domain> -d <domain.com>

ví dụ:

opendkim-genkey -r -s myselector -d example.com

- sau khi tạo xong mở file thêm

/etc/opendkim/opendkim.conf

Domain                  example.com
KeyFile                 /path/to/keys/server1.private
Selector                myselector
Socket                  inet:8891@localhost
UserID                  opendkim

- sau đó tạo một DNS TXT

myselector._domainkey   IN	 TXT	"v=DKIM1; k=rsa; s=email; p=...................."

- Sau đó kiểm tra

host -t TXT myselector._domainkey.example.com

 

- sau đó gán cho postfix mở file main.cf

non_smtpd_milters=inet:127.0.0.1:8891
smtpd_milters=inet:127.0.0.1:8891

 

hoặc

smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_client_connection_count_limit=10
  -o smtpd_milters=inet:127.0.0.1:8891

submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_enforce_tls=no
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
  -o smtpd_sasl_path=smtpd
  -o cyrus_sasl_config_path=/etc/sasl2
  -o smtpd_milters=inet:127.0.0.1:8891

Đã trả lời tháng 6 25, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá

hi,

mkdir /etc/opendkim/keys/<domain.com>
opendkim-genkey -D /etc/opendkim/keys/<domain.com>/ -d <domain.com> -s infomail -r
chown -R opendkim:opendkim /etc/opendkim/keys/<domain.com>

#kiem tra neu có là ok

ll /etc/opendkim/keys/thienhoa.info/infomail.private

Đã trả lời tháng 6 25, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...